Kdo je sociální pracovník?

Sociální práce je pomáhající profese. Jde o vysoce odborně kvalifikovanou práci, která obsahuje mnoho znalostí, zkušeností, ale i dovedností, které sociální pracovní musí obsáhnout.

Zároveň musí být schopen vztahové práce s klientem.
To, co je léčivé, co pomáhá, je právě vztahová rovina.

Sociální pracovník nízkoprahového klubu
Sociální pracovník nízkoprahového klubu

Pracovník nízkoprahového klubu pro děti a mládež

 • Pracuje v klubu nebo v prostředí klienta (terénní práce).
 • Poskytuje pomoc a podporu dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v nepříznivé sociální situaci.
 • Zajišťuje bezpečné a důvěryhodné prostředí, kde klienti mohou bez ostychu řešit své záležitosti.
 • Zajišťuje volnočasové aktivity (výchovné, vzdělávací, aktivizační).
 • Poskytuje podporu v obtížných životních situacích (konflikty v rodině, škole, s vrstevníky).
 • V rámci prevence se s klienty zaměřuje na právní vědomí, ochranu zdraví, péči o vlastní psychiku, řešení konfliktů, záškoláctví, šikanu, sebepoškozování, předčasné sexuální zkušenosti, finanční gramotnost, rizika spojená s užíváním návykových látek, plánování vlastního života.
 • Poskytuje poradenství v oblastech vztahů, závislostí, školy, práce, zákonů a práva.

Co by se stalo, kdyby byl nedostatek pracovníků nízkoprahových center?

 • Neorganizované děti a mladí lidé, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, by nemohli využívat nízkoprahové kluby, takže by nemuselo dojít k podchycení jejich špatné situace.
 • Absence pomoci by na potřebné děti a mladistvé měla negativní dopady (snížení schopnosti zvládnout školu, záškoláctví, šikana, sebepoškozování, předčasné sexuální zkušenosti, závislosti, domácí násilí, kriminální jednání).
 • Více dětí a mladých lidí by trávilo čas na ulici s důsledky vůči okolí: nárůst nepořádku, hluku, vandalismu, agresivity.
 • Rostlo by ohrožení narůstající kriminalitou.
 • Situace by vedla k sociálnímu vyloučení ohrožených osob, jejich koncentraci na určitých místech a tím k postupnému vzniku sociálně vyloučených lokalit.

Pečovatel/ka v domově pro seniory

 • V režimu 24/7 pečuje o lidi, kteří se pro svůj věk již neobejdou bez pomoci druhých.
 • Zajišťuje pomoc při osobní hygieně, oblékání, jídle, pohybu v zařízení a jako doprovod na aktivity.
 • Pomáhá při realizaci dalších potřeb klientů.
 • Poskytuje podporu pro zachování co největší soběstačnosti.
 • Doprovází klienty k lékařům.

Co by se stalo, kdyby byl nedostatek pečovatelů?

 • Více klientů by muselo zůstat doma a s nimi i jejich rodinní příslušníci, kteří by se o ně museli starat v režimu 24/7.
 • Snížila by se životní úroveň těchto rodin - minimálně jeden z členů domácnosti by musel opustit zaměstnání.
 • Rodinní příslušníci by zažívali výrazně větší zátěž psychickou i fyzickou vlivem poskytování péče doma.
 • Některé domácnosti by bylo potřeba stavebně upravit.
 • Nebylo by zajištěno odborné poskytování péče klientům se specifickými potřebami.
 • Některé rodiny by si nedokázaly poradit s řádnou péčí a museli by vyhledat nějakou další sociální službu (terénní pečovatelskou či poradenskou činnost).

Osobní asistent lidí se zdravotním postižením

 • Pomáhá lidem v jejich domácnosti zvládat činnosti, ke kterým potřebují pomoc druhého člověka (hygienické úkony, oblékání ad.).
 • Pomáhá klientům v terénu zvládat nároky každodenního života, ke kterým potřebují pomoc druhého člověka.
 • Přichází za klientem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa, kde je potřeba – např. doprovází do zaměstnání vozíčkáře, který by se tam jinak nedostal.

Co by se stalo, kdyby byl nedostatek osobních asistentů?

 • Klienti by se museli vzdát svého alespoň částečně samostatného a důstojného způsobu života.
 • Někteří klienti by museli opustit domácí prostředí a žít v pobytových zařízeních (ústavech).

Pracovník dluhové poradny (odborné sociální poradenství)

 • Poskytuje poradenství v oblastech nároků na sociální dávky.
 • Pomáhá s rodinným právem, nejen vysvětluje, ale konkrétně sepisuje návrhy na péči a výživu pro děti, návrhy na rozvod atd.
 • Poskytuje speciální právní poradenství a sepisuje s klienty odvolání, odpory proti platebním rozkazům, námitky apod.
 • Poskytuje klientům poradenství a konkrétní řešení problémů s dluhy – nedoplatky, exekuce, návrhy na splátkové kalendáře, poradenství ke vstupu do insolvence až po sepis a podání insolvenčních návrhů.
 • Zprostředkovává kontakt s dalšími sociálními službami.
 • Pomáhá při uplatňování práv a zájmů klientů.

Co by se stalo, kdyby byl nedostatek pracovníků dluhových poraden?

 • Chyběla by možnost využít při potížích bezplatné služby poradny.
 • Občané by měli menší možnost domoci se svých oprávněných nároků a práv, měli by potíže např. v zákonné lhůtě sepsat odvolání apod., orientovat se, na co mají nárok. Také by bez podpory a odborné pomoci často neuspěli se svými podanými žádostmi.
 • Občané by ohroženi zneužitím jiných "právních poraden", které vykonávají svou činnost za vysokou úhradu.

Pracovník azylového domu pro rodiny s dětmi

 • Poskytuje sociální poradenství.
 • Plánuje a stanovuje cíle na základě klientových potřeb a představ.
 • Pomáhá při hledání zaměstnání a vytváření životopisu.
 • Pomáhá při hledání bydlení.
 • Pomáhá při řešení finančních problémů, při zajištění dávek ÚP, při plánování pro vytvoření finanční rezervy (např. na kauci).
 • Pomáhá při sepisování úředních dokumentů.
 • Pomáhá řešit zdravotní problémy, vyhledává lékaře.
 • Pomáhá při nácviku běžných dovedností (vaření, práce na PC, péče a výchova dětí, vzdělávání dětí apod.).
 • Pomoc s hledáním navazujících služeb (dluhová poradna, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, doučování pro děti, terapeutické komunity, školky, školy).
 • Podporuje při kontaktu s rodinou, úřady, OSPOD, jinými osobami.

Co by se stalo, kdyby byl nedostatek pracovníků azylových domů?

 • Zvýšil by se počet lidí bez domova.
 • Zvýšil by se počet rozpadlých rodin.
 • Stoupal by počet dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek, ústavní péče).
 • Zvýšil by se počet lidí ohrožených chudobou, protože mnozí lidé nevědí, na jaké dávky mají nárok a kam se mohou obrátit.
 • Došlo by ke snížení rodičovských kompetencí při výchově dětí, čímž by docházelo k vyšší míře záškoláctví, zhoršení školního prospěchu a kázně, ke zhoršení budoucího uplatnění na trhu práce.
 • Stoupal by počet trestně stíhaných rodičů za neplnění povinné školní docházky dětí.
 • Stoupla by kriminalita.
 • Stouplo by zatížení systému státní sociální podpory.